AMALGAMA BAĞLI ORAL LİKENOİD LEZYON: BİR OLGU SUNUMU


Çiçek T., Yurttaş M.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 23 - 25 November 2021, pp.347-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.347-348
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

INTRODUCTION: Oral lichenoid lesions (OLL) are lesions resembling oral lichen planus with a clinical appearance of lacy white reticular, erosive or plaque-like pattern seen in approximately 2% of the adult population (1-7). Its etiology includes amalgam fillings and dental restoration materials, chronic graft versus host disease, various drugs or autoimmune diseases such as lupus erythematosus. It has been claimed that the mercury in amalgam may cause OLL as a result of delayed-type hypersensitivity reaction. Because OLL can be a painful, persistent and premalign condition, it is very important to pursuit a treatable cause. In this case report, OLL lesions associated with amalgam restoration and the treatment plan and results of these lesions including the replacement of amalgam fillings are presented. CASE REPORT: A 39-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of pain in his tooth. In the anamnesis taken from the patient; It was learned that he did not have any systemic disease, was not under any medication, and did not smoke. In the intraoral examination of the patient, mesio-occlusal filling in tooth 37 and disto-occlusal amalgam filling in tooth 46, reticular type white lesions suggestive of OLL were detected in both buccal mucosa. In the radiographic examination of the patient, a periapical lesion was observed at the apex of tooth 46. Root canal treatment in tooth 46 and amalgam filling replacement in tooth 37 was considered due to the presence of OLL lesions in the buccal mucosa of the patient. The patient's related teeth were treated and the fillings were replaced with composite restorations. In the follow-up of the patient approximately 1 month later, it was observed that the white lesions on the buccal mucosa regressed. CONCLUSIONS: In the literature, as a result of the replacement of the amalgam restoration with composite fillings, it has been demonstrated that OLL cases due to dental amalgam restorations gave positive results and the lesion regressed. Since OLL has a risk of premalignant transformation, careful differential diagnosis of the lesion, early diagnosis, and treatment are very important.  

GİRİŞ: Oral likenoid lezyonlar (OLL) erişkin popülasyonun yaklaşık %2'sinde görülen klinik görüntüsü dantel şeklinde beyaz retiküler, eroziv veya plak benzeri bir desen içeren oral liken planusa benzeyen lezyonlardı. Etiyolojisinde amalgam dolgular ve dental restorasyon materyalleri, kronik graft versus host hastalığı, çeşitli ilaçlar ya da lupus eritematozus gibi otoimmün hastalıklar sayılabilir. Amalgamın içeriğinde bulunan civanın gecikmiş tipte hipersensitivite reaksiyonu sonucunda OLL’ye yol açabileceği savunulmuştur. OLL ağrılı, inatçı ve premalign bir durum olabileceğinden, tedavi edilebilir bir nedenin aranması oldukça önemlidir. (1-7). Bu olgu raporunda amalgam restorasyon ile ilişkili OLL lezyonları ve bu lezyonların amalgam dolguların değişimini içeren tedavi planı ve sonuçları sunulmuştur. OLGU RAPORU: 39 yaşında erkek hasta dişinde ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastadan alınan anamnezde; herhangi sistemik bir hastalığı bulunmadığı, herhangi bir ilaç tedavisi altında olmadığı, sigara kullanmadığı öğrenildi. Hastanın intraoral muayenesinde 37 numaralı dişinde mezio-okluzal ve 46 numaralı dişinde disto-okluzal amalgam dolgu, her iki bukkal mukozada da OLL düşündüren, retiküler tipte beyaz lezyonlar tespit edildi. Hastanın radyografik muayenesinde 46 nolu dişin apeksinde periapikal lezyon izlendi. Hastanın 46 nolu dişine kanal tedavisi, 37 nolu dişine de bukkal mukozada görülen OLL lezyon nedeniyle amalgam dolgu değişimi düşünüldü. Hastanın ilgili dişleri tedavi edildi ve dolgular kompozit restorasyonla değiştirildi. Hastanın yaklaşık 1 ay sonraki kontrolünde bukkal mukozadaki beyaz lezyonların gerilediği görüldü. SONUÇLAR: Literatürde dental amalgam restorasyonlara bağlı gelişen OLL vakalarının restorasyonun kompozit dolgular ile değişimi sonucunda olumlu sonuçlar verdiği ve lezyonun gerilediği görülmüştür. OLL’nin premalign transformasyon riski olduğu için, lezyonun ayırıcı tanısının dikkatli yapılması, erken teşhis ve tedavisi oldukça önemlidir.