SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU


Sarı S., Yurttaş M.

2. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2023, pp.91-92

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-92
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVES: More than 90% of malignant tumors seen in the oral cavity are oral squamous cell carcinoma(OSCC).The most important etiological factors of OSCC are tobacco, alcohol use and poor oral hygiene.The aim of this report is to present the clinical and radiographic features of the case diagnosed with OSCC. CASE: 85-year-old female patient was admitted to our clinic with complaints of pain and swelling in the upper jaw.The patient with hypertension was taking his medications regularly and did not use cigarettes or alcohol. It was learned that the patient had a total prosthesis for 40 years.But she could not use it for 1 month due to pain and swelling.No extraoral findings were observed. RESULTS: In intraoral examination; An exophytic, ulcerated, hard and white plaque-covered lesion extending from the posterior of the right hard palate to the soft palate was observed.Extraoral examination revealed no lymph nodes.No lesion was observed in the panoramic radiograph. Cone-beam computed tomography(CBCT) was used for detailed examination.In CBCT evaluation; a soft tissue density lesion extending from the hard palate to the inferior and posterior wall of the right maxillary sinus was observed.The lesion caused destruction of the right maxillary sinus inferior and lateral wall and alveolar crest.The patient was referred to the Department of Otorhinolaryngology with suspicion of malignancy.As a result of biopsy, the lesion was diagnosed as OSCC. CONCLUSION: Early diagnosis is very important in oral cancers because of mortality and life comfort.Early-stage OSCC patients are usually diagnosed by dentists.Therefore, dentists should be more careful in this regard. KEYWORDS: malignancy, OSCC, prosthesis, oral cancers

GİRİŞ: Oral kavitede görülen malign tümörlerin % 90’ından fazlasını oral skuamöz hücreli karsinom(OSHK) oluşturmaktadır. 40 yaş üzeri erkeklerde görülme olasılığı daha fazla olan OSHK’nın en önemli etiyolojik faktörleri tütün, alkol kullanımı ve kötü ağız hijyenidir. Bu bildirinin amacı histopatolojik olarak OSHK teşhisi koyulmuş olgunun klinik ve radyografik özelliklerini sunmaktır. OLGU: 85 yaşındaki kadın hasta kliniğimize üst çenede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Hipertansiyonu bulunan hasta ilaçlarını düzenli kullanıyordu. Hastada sigara ve alkol kullanımı yoktu. Hastadan alınan anamnezde 40 yıla yakın süredir total proteze sahip olduğu ve yaklaşık 1 aydır ağrı ve şişlik nedeniyle protezini kullanamadığı öğrenildi. Hastada ekstraoral olarak herhangi bir bulguya rastlanmadı. BULGULAR: Yapılan intraoral muayenede; sert damak sağ posteriordan yumuşak damağa doğru uzanan, ekzofitik, ülsere, sert ve üzeri yer yer beyaz plakla kaplı yumuşak doku lezyonu görüldü. Ekstraoral muayenede lenf nodu saptanmadı. Hastadan alınan panoramik radyografide herhangi bir lezyon izlenmezken lezyonun detaylı görüntülenmesi amacıyla hasta konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile değerlendirildi. KIBT değerlendirmesinde; sert damak komşuluğundan sağ maksiller sinüs inferior ve posterior duvarına uzanan, yumuşak doku dansitesinde lezyon izlendi. Lezyonun sağ maksiller sinüs inferior ve lateral duvarında ve alveol krette dekstrüksiyon yaptığı belirlendi. Muayene Bulguları ışığında hasta malignite şüphesiyle Kulak Burun Boğaz bölümüne yönlendirildi. Yapılan insizyonel biyopsi sonucu lezyona OSHK tanısı koyuldu. SONUÇ: Oral kanserlerde mortalite ve hastanın yaşam kalitesi açısından erken teşhis oldukça önemlidir. Erken evre OSHK hastalarının çoğu ilk olarak diş hekimleri tarafından muayene edilmektedir. Bu nedenle diş hekimlerinin bu konuda farkındalığı artırılmalı ve özellikle şüphelenilen vakalarda intraoral muayene özenle yapılmalıdır. ANAHTAR KELİMELER: malignite, OSHK, protez, ağız kanserleri