KASIK AĞRILARINDA DEĞERLENDİRME VE GÜNCEL EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI


Creative Commons License

ÖZYURT F., AKSOY C. C., AFŞAR E., KARARTI C.

4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, Turkey, 22 May 2021, pp.169-170

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169-170
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Groin pain is a symptom that occurs frequently, especially as a result of physical activities associated with sports. Until 2015, groin pain could not be fully classified. With the gathering of 24 experts at the Doha meeting held in 2015, groin pains were gathered under 3 titles. The most important of these titles are clinically defined groin pain, which includes groin pain caused by adductor, inguinal, illiopsoas and simphysis pubis. Epidemiological studies have shown that groin pain is more common in team sports such as football, ice hockey, futsal, basketball. 70% of these injuries occur without contact. Pubic pain is caused by 40-60% adductor, 20-40% inguinal, 15-30% illiopsoas, 5-10% pubic and 10-15% other causes. Groin pain caused by adductor; It is a clinical condition that occurs in sports with sudden change of direction, shooting, reaching and jumping, the etiology of which is not clearly known, especially in the adductor longus muscle injury. Diagnosis of groin pain caused by the adductor is made by ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) in the origo of the adductor muscles, palpation pain in the adductor muscle group, pain in the adductor squeeze test, pain in passive stretching of the adductor muscles. Modified Hölmich protocol is used to treat groin pain caused by adductor. Groin pain caused by pubic, which has Multiple etiology; simphysis can be defined as a chronic inflammatory process of non-infectious origin in the pubis and surrounding soft tissues. In its evaluation, the sacroiiliac joint, hip joint, adductor and rectus abdominus muscles are evaluated. Pain is usually in the medial and anterior area of the groin. Pain occurs on the simphysis pubis with palpation. In the literature, the treatment of groin pain caused by pubic is examined in 4 phases. Etiology of groin pain caused inguinal, which has been named with different names such as' Athletic Pubalgia', Gilmore Groin ', Sport's Man Hernia', may be multifactorial. Among the most commonly accepted etiologies are traumatic situations such as muscle imbalance between the adductor - rectus abdominalis, overuse, femoroacetabular impingment, sudden direction change,sudden stopping,sudden acceleration, and shooting. There is a table prepared by the UK Hernia Society in order to facilitate the diagnosis of athlete's hernia. This table consists of 5 criteria and the presence of 3 of them in the patient confirms the diagnosis. Patients with groin pain caused by illiopsoas have clinical findings such as tenderness over the illiopsoas muscle, pain in resistant hip flexion and Thomas Test. Since the main problem is tension in the illiopsoas muscle, the goal of treatment is to reduce this tension. In athletes experiencing groin pain; Loss of sports, negative effects of daily life activities, long rehabilitation processes may result in financial losses due to loss of workforce and time. The purpose of this review is to explain the etiology and rehabilitation processes of groin pain.

Kasık ağrıları özellikle sporla bağlantılı olan fiziksel aktiviteler sonucunda sıklıkla ortaya çıkan bir semptomdur. 2015 yılına kadar kasık ağrıları tam olarak sınıflandırılamamıştır. 2015 yılında yapılan Doha toplantısında 24 uzmanın bir araya gelmesi ile birlikte kasık ağrıları 3 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklardan en önemlisi addüktör, inguinal, illiopsoas ve simpisis pubis kaynaklı kasık ağrılarını içeren klinik olarak tanımlanmış kasık ağrılarıdır. Epidemiyolojik çalışmalarda kasık ağrısının futbol, buz hokeyi, futsal, basketbol gibi takım sporlarında daha sık görüldüğü ortaya konmuştur. Bu yaralanmaların %70’i temas olmadan gerçekleşmektedir. Kasık ağrıları %40-60 addüktör, %20-40 inguinal, %15-30 illiopsoas, %5-10 pubik ve %10-15’i diğer sebepler kaynaklıdır. Addüktör kaynaklı kasık ağrısı; futbol, rugby, buz hokeyi gibi ani yön değiştirme, şut atma, uzanma ve sıçrama hareketlerinin olduğu sporlarda ortaya çıkan, etyolojisi net olarak bilinmeyen, özellikle addüktör longus kasında yaralanmanın olduğu klinik bir durumdur. Addüktör kaynaklı kasık ağrısının teşhisi; addüktör kasların origosunda, addüktör kas grubunda palpasyonla ağrı olması, addüktör kuvvet sıkıştırma testinde ağrı görülmesi, addüktör kasların pasif gerilmesinde ağrı ortaya çıkması durumunda, ultrason ve manyetik rezonans görüntülemeleriyle (MRG) koyulmaktadır. Addüktör kaynaklı kasık ağrısının tedavisinde Modifiye Hölmich Protokolü kullanılmaktadır. Multiple etyolojiye sahip olan pubik kaynaklı kasık ağrısı; simpsis pubis ve etrafındaki yumuşak dokularda non-enfenksiyöz kaynaklı kronik inflamatuar bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Değerlendirmesinde sakroiiliak eklem, kalça eklemi, addüktör ve rektus abdominus kasları değerlendirilmektedir. Ağrı genellikle kasığın iç ve ön bölgesindedir. Palpasyonla simpisis pubis üzerinde ağrı oluşmaktadır. Rektus abdominusun eksentirik kasılması ağrılıdır. Literatürde osteisit pubis’in tedavisi 4 fazda incelenmektedir. Günümüze kadar ‘Athletic Pubalgia’,’Gilmore Groin’, Sport’s man Hernia’ gibi değişik isimlerle adlandırılan inguinal kaynaklı kasık ağrısının etyolojisi multifaktöriyel olabilmektedir. En sık kabul edilen etyolojileri arasında addüktör - rektus abdominalis arasındaki kas dengesizliği, aşırı kullanım, femoroasetabular impingment, ani dönme, durma, hızlanma, şut çekme gibi travmatik durumlar bulunmaktadır. Sporcu hernisinin teşhisini kolaylaştırmak için İngiltere Herni Toplumu’nun hazırladığı bir tablo bulunmaktadır. Bu tablo 5 kriterden oluşmakta ve bunlardan 3’ünün hastada var olması teşhisi doğrulamaktadır. İlliopsoas kaynaklı kasık ağrısı yaşayan hastalarda illiopsoas kası üstünde hassasiyet, dirençli kalça fleksiyonunda ve Thomas Testinde ağrı gibi klinik bulgular vardır. Ana sorun illiopsoas kasındaki gerginlik olduğu için tedavinin amacı bu gerginliği azaltmaktır. Kasık ağrısı yaşayan sporcularda; spordan uzak kalınması, günlük yaşam aktivitelerinin olumsuz etkilenimi, uzun rehabilitasyon süreçlerinden kaynaklı iş gücü ve zaman kaybına bağlı maddi kayıplar oluşabilmektedir. Bu derlemenin amacı kasık ağrılarının etyolojisi ve rehabilitasyon süreçlerini açıklamaktır.