Prosthetic Rehabilitation of the Patient with Congenital Central Tooth Defect


Özkan B., Sarıyer S., Tuzcu E.

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.324

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.324
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM:Congenital missing teeth is less than the normal amount of teeth in the mouth as result of the absence one or more teeth.The most common missing teeth are in the mandibular second premolars and upper lateral incisors are teeth. The aim of this case report is the prosthetic rehabilitation of a patient with congenital central deficiency with different types of restorations. CASE: A female(25)patient applied to our clinic with an aesthetic complaint in the anterior region of the maxilla. As a result of the intraoral examination,it was determined that the patient’s 21st tooth was congenital missing. Patient stated that she didn’t want orthodontic treatment.It was decided to build a laminate veneer crown for teeth 11,12,13 single crown for tooth 22 and member bridge because of diastema between teeth 23-24.Wax-up was prepared taken impression the patient with irreversible hydrocolloid (Zhermack Hydrogum 5).The silicone key was prepared taken with silicone and the planned restoration was shown to the patient by producing it with intraoral acrylic (Acrytemp).Endodontic treatment was performed in order to give the appropriate form to the tooth number of 24 in rotation.Recovery period, prosthetic procedures were started.Relevant preparations (laminate veneer, crown, bridge) ending with chamfer step were made in all teeth. Intraoral scanning was performed with the Cerec Omnicam device.With Cerec SW4, laminate veneers were designed for teeth 11,12,13 and crowns for teeth number 22.Post-design respective restorations were fabricated from feldspathic ceramic (CEREC BLOCS A1 CPC 14/14)on the CEREC MC XL scraping unit.Restorations were cemented with self-adhesive resin cement(G-CEM ONE) after glazing.For the porcelain bridge with zirconia infrastructure,an impression was taken with polyvinyl siloxane(Kulzer Variotime)after 24 hours. After the restoration of the bridge was produced, it was glazed after the rehearsal and cemented. CONCLUSION: With the applied restoration,the ideal aesthetic and functional expectation of the patient in the midline were met. Keywords: Aesthetic; All ceramic; Cad/cam; Jacket crown; Laminate; Zirconia

AMAÇ: Konjenital diş eksikliği bir veya daha fazla dişin oluşmaması sonucu, ağızdaki dişlerin normal sayılarından daha az olmasıdır. Eksikliğine en sık rastlanılan dişler alt çene II. küçük azı ve üst yan kesiciler dişlerdir. Bu olgu sunumunun amacı konjenital santral eksikliğine sahip bir hastanın farklı tip restorasyonlar ile protetik rehabilitasyonudur. OLGU SUNUMU: 25 yaşında kadın hasta kliniğimize maksilla anterior bölgedeki estetik şikayetle başvurdu. Ağız içi muayene sonucunda hastanın 21 numaralı dişinin konjenital eksik olduğu belirlendi. Hasta ortodontik tedavi istemediğini belirtti. 11,12,13 no’lu dişlere laminate veneer kron, 22 no’lu dişe tek kron ve 23-24 no’lu dişler arasında diastema olduğundan dolayı 3 üyeli köprü yapılmasına karar verildi. Hastadan irreversible hidrokolloid (Zhermack Hydrogum 5) ile ölçü alınarak wax-up hazırlandı. Model üzerinden kondansasyon silikon (Zhermack Zetaplus) ile ölçü alınarak silikon anahtar hazırlandı ve ağız içi akrilik (Acrytemp) ile üretilerek hastaya planlanan restorasyon gösterildi. Rotasyonda bulunan 24 numaralı dişe uygun form verilebilmesi için endodontik tedavi yapıldı. Preparasyon öncesinde gingivektomi yapılarak gingival zenithler eşitlendi. İyileşme süresinin ardından protetik işlemlere başlandı. Tüm dişlerde (11,12,13,22,23,24) chamfer basamak ile sonlanan ilgili preparasyonlar (laminate veneer, kron, köprü) yapıldı. Cerec Omnicam cihazı (Dentsply Sirona) ile ağız içi tarama yapıldı. Cerec SW4 (Dentsply Sirona) ile 11,12,13 numaralı dişlere laminate veneer ve 22 numaralı dişe kron tasarımı yapıldı. Tasarım sonrası ilgili restorasyonlar feldspatik seramikten (CEREC BLOCS A1 CPC 14/14) CEREC MC XL kazıma ünitesinde (Dentsply Sirona) üretildi. Glazeden sonra self-adeziv rezin siman (G-CEM ONE) ile restorasyonlar simante edildi. Zirkonya alt yapılı porselen köprü için 24 saat sonra polivinil siloksan (Kulzer Variotime) ile ölçü alındı. Köprü restorasyon üretildikten sonra prova sonrası glazelenerek simante edildi. SONUÇ: Uygulanan restorasyonla hastanın orta hatta ideal estetiği ve fonksiyonel beklentisi karşılandı. Anahtar Kelimeler: Cad/cam; Estetik; Jaket kron; Laminate; Tam seramik; Zirkonya