Ayak ve ayak bileği problemlerinin bel ağrısı üzerine etkisi


Arık M. I., Şahin N. Y., Akkan H.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.159-160

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 47
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.159-160
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bel a¤r›s› ve nedenleri birçok araflt›rmaya

konu olurken, ayak problemleri ve

bunlar›n bel a¤r›s› ile olan iliflkisine yönelik

çal›flmalar oldukça yetersiz kalmaktad›r.

Halbuki, ayak ve ayak bile¤ini içeren deformite

ve yaralanmalar, önlem al›nmaz ise, alt

ekstremitedeki daha ciddi yaralanmalar›n ve

bel a¤r›lar›n›n sebebi olabilmektedir. Bu nedenle

bu araflt›rma, üniversite ö¤rencilerinde

ayak problemlerini belirlenmesi ve bu problemlerin

bel a¤r›s› ile olan iliflkisinin de¤erlendirilmesi

amac› ile yap›lm›flt›r.

Yöntem: Çal›flmaya yafl ortalamalar› 20.65

olan, 17’ si bayan, 12’si erkek olmak üzere

toplam 29 üniversite ö¤rencisi kat›lm›flt›r.

Kalkaneovalgus / varus aç›lar› ö¤renciler yüzüstü

yatarken gonyometre kullan›larak ölçülmüfltür.

Pes planus deformitesi ise Feiss

çizgisine göre navikula tüberkülünün kaç cm

afla¤›da oldu¤u ölçülerek hesaplanm›flt›r.

Halluks valgus deformitesi var/yok olarak

de¤erlendirilmifltir. Günlük yaflam aktivitelerindeki

ayak a¤r›s› ve fonksiyonlar›n› de-

¤erlendirmek için Ayak ve Ayak Bile¤i Görsel

Analog Skalas› Anketi kullan›lm›flt›r. Bel

a¤r›s› ise Oswestry Bel A¤r›s› Anketi kullan›-

larak de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca son bir y›l

içerisindeki ayak bile¤i burkulma say›s›,

ayakkab› tercihleri ile bel ve alt ekstremitedeki

problemleri de sorgulanm›flt›r.

Bulgular: Ö¤rencilerin yafl ortalamalar›

20.65±1 (da¤›l›m 19-23) iken vücut kitle indeksleri

ortalamas› 22.02±2.34 olarak bulunmufltur.

Yirmidört ö¤renci spor ayakkab›

giymeyi tercih ederken, 5 ö¤renci spor ayakkab›

n›n yan› s›ra topuklu ayakkab›y› da s›kl›kla kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Kalkaneovalgus

aç›lar› sa¤ ayakta ortalama 3.96±1.70

(0-8°) iken solda 3.58±1.72 (0-8°) olarak hesaplanm›

flt›r. Pes planus d¤erlendirmesinde

sa¤ ayakta navikula tüberkülü Feiss çizgisine

göre ortalama 1.40±0.75 (da¤›l›m 0-3.30) cm

afla¤›da bulunurken sol ayakta 1.47±0.60 (da-

¤›l›m 0.5-2.5) cm afla¤›da bulunmufltur. Sa¤

ayakta 8 ö¤rencide halluks valgus bulunurken

sol ayakta 10 ö¤rencide bu deformiteye

rastlanm›flt›r. Bu deformiteler ile Oswestry

Bel Anketi sonuçlar› aras›nda iliflki bulunmam›

flt›r. Alt ekstremite ve bel problemleri ile

ayak bile¤i burkulmas› aras›nda orta düzeyde

bir iliflki bulunmufltur (r=0.636, p<0.01).

Ayak ve Ayak Bile¤i Görsel Analog Skalas›

Anketi sonuçlar› ile Oswestry Bel A¤r›s› Anketi

sonuçlar› aras›nda ise pozitif yönde orta

düzeyde iliflki saptanm›flt›r (r=0.449, p<0.05).

Ç›kar›mlar: Bu sonuçlar do¤rultusunda

günlük yaflam aktivitelerinde ayak ve ayak bile¤

i fonksiyonlar›ndaki limitasyonlar›n bel

a¤r›s› üzerinde etkili oldu¤u söylenebilir. Bu

nedenle bel a¤r›s› ile ilgili durumlarda, ayak

ve ayak bile¤inin de de¤erlendirilmesinin ve

gerekli önlemlerin al›nmas›n›n, tedavinin etkinli¤

ini artt›raca¤› düflünülmektedir. Bu konuda

daha kapsaml› çal›flmalar›n yap›lmas›

gerekmektedir.