Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİJİTAL PLATFORMLARIN GLOBAL SOSYAL İNOVASYONUN GELİŞİMİNE ETKİSİ

6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 2 - 03 September 2023, pp.30-36

THE RELATIONSHIP OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TO VIOLENCE WITH PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS

6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 2 - 03 September 2023

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZEKA TÜRLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 August 2022, pp.421-429

EXAMINING THE EFFECT OF MENTORSHIP PRACTICE ON STUDENTS' SELFESTEEM, UNIVERSITY ADJUSTMENT, COMMUNICATION AND PROBLEM SOLVING SKILLS

1. ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 August 2022, pp.438-447

Üniversite Öğrencilerinin Zeka Türleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences, Turkey, 13 August 2022

Examining the Cultural Intelligence Levels and Lifelong Learning Tendencies of the Faculty of Health Sciences Students.

8th International Congress on Curriculum And Instruction Curriculum Studies in Life Long Learning, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.234-241

Üniversite Öğrencilerinde Kültürel Zekâ ve Yaşam Boyu Öğrenme İlişkisinin İncelenmesi

8. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.234-241

Examining the Cultural Intelligence Levels and Lifelong Learning Tendencies of the Faculty of Health Sciences Students

8th International Congress on Curriculum and Instruction Curriculum Studies in Life Long Learning., Burdur, Turkey, 25 March 2021

Covıd-19 Pandemisi Döneminde Öğrencilere Verilen Online Eğitimin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Deneyimi

Covıd-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın Ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, İzmir, Turkey, 15 January 2021 Sustainable Development

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışları

7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 10 September 2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarının İncelenmesi: Nitel Çalışma

1st International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.87

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.392

Geleceğin Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitimin Önemi

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara., 29 November - 01 December 2018

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi.

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Beden

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri, Turkey, 22 November 2018

Evli, Mutlu, Umutlu.

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, 18 - 21 April 2018

Üniversite Gençliği Gözüyle Sosyal Değerler

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

A Woman Rebelling Against Life: Frida Kahlo.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Glass Ceiling Syndrome in Women Academicians.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017 Sustainable Development

Şiddetin Farklı Bir Boyutu: Flört Şiddeti.

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Anxiety and Self Perception in Adulthood The Parents Role

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 14 - 16 October 2016

YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE ANKSİYETE VE BENLİK ALGISI AİLENİN ROLÜ

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.82

HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM DOYUMLARI VE İÇ DIŞ DENETİM ODAĞI ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.97

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Yetişkin Kadın Kursiyerlerin Obezite Durumu

Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 22 November 2015 Sustainable Development

Effects of Students Adult Training Activities on Their Emotional Intelligence and Academic Motivation

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Turkey, 13 - 15 May 2015

Evli Kadınların Aile Planlaması ve Kontraseptif Yöntemler Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

6.Ulusal&2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015

Üniversite Öğrencilerinin Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri DPÜ Örneği

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015

Geleceğin Hemşirelerinin İletişim Becerileri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.127-128

Evaluation of Life Quality of Home Care Patients

28th Conference of the Europen Health Psychology Society, Austria, 26 - 30 August 2014

Defining the Factors Affecting Adults Subjective Well Being Levels

27th Conference of the Europen Health Psychology Society, France, 16 - 20 July 2013

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşamboyu Öğrenme Davranışlarının Araştırılması

Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, pp.2076-2080

Impact of a Theory Based Health Education Program on Womens Health Knowledge and Behaviours

26th Conference of the Europen Health Psychology Society, Czech Republic, 21 August 2012 - 25 August 2014

Mesleki Profesyonelliğe Bakış Ebelik Mesleği

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Davranışlarının Araştırılması

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 May 2011, vol.3, pp.2076-2080

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Küreselleşme ve Avrupa Birliği nin Eğitime Etkileri Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Öğrenci Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011

Hemşirelik Bölümü Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılamalarındaki Değişiklik

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.116-117

Effects of Communication with Mothers on Adolescents Emotional Health

The 20th European Health Psychology Conference, Poland, 30 August - 02 September 2006 Sustainable Development

Aile İçi İletişimin Ergenin Duygusal Sağlığına Etkisi

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2006

Genetik Tarama Testlerinde Hasta Bilgilendirme Etiği

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2006

Lise Öğrencilerinde Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Tespit Edilmesi

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2006

Books & Book Chapters

Holistic Education

in: Current Research in Education - VI., Önder Baltacı, Editor, Özgür Yayınları, pp.1-8, 2023

Yaşlı Bireylerin Afete Hazırlık Eğitimi

in: Afetlerde Yaşlılığa Gerontolojik Bakış Perspektifinden Yaklaşım, Dilek Doruk Kondakcı - Mehtap Pekesen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.57-70, 2023

Doğum Sonrası Dönemde Cinsel Yaşam

in: Sağlık Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar 1, Demirel Sadettin, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.198-207, 2023

Sağlıklı Ailenin Özlellikleri

in: SOSYAL-BILIMLERDE-GUNCEL-CALISMALAR-3, Saadettin Paksoy, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Yayınevi, pp.317-330, 2023

Online Learning and Teaching Approach Programs Used in Education

in: Advanced and Contemporary Studies in Health Sciences, Sadettin DEMİREL, Editor, Duvar Yayınları, pp.28-35, 2023

Sağlık Sektöründe Popüler Kültür ve Tüketim

in: Sağlık Kurumlarında Güncel Pazarlama Araştırmaları, ÇELİK Bahar, TOR KADIOĞLU Cansu, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.251-266, 2022

Yetişkinler İçin Sağlık Eğitimi

in: Akademide 40 Yıl: Prof. Dr. Meral Uysal’a Armağan, YILDIZ Ahmet, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.573-582, 2022

Sağlık Hizmetlerinde Tedavi Edici İletişim

in: Sağlık Bilimlerinde Terapötik İletişim, Güçlü Sultan, Unutkan Ayşegül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.17-34, 2022

İletişimde Temel Kavramlar

in: Sağlık Bilimlerinde Terapötik İletişim, Güçlü Sultan, Unutkan Ayşegül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.3-16, 2022

KURAMLAR EKSENİNDE FLÖRT ŞİDDETİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ İÇİN ÖNERİLER

in: GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Sadiye KAYAARSLAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.59-96, 2021

KIRSAL ALANLARDA EĞİTİM HİZMETLERİ VE KADIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

in: TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI KONUMU, Sultan OKUMUŞOĞLU, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-20, 2021

ERGENLİK DÖNEMİNDE AİLEDEN ALGILANAN SOSYAL DESTEK

in: GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, KAYAARSLAN Sadiye, Editor, Iksad Publications, Kütahya, pp.135-171, 2021

COVİD 19 PANDEMİSİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II, Hamdiye TURAN, Şerif KURTULUŞ & Feray BUCAK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.43-59, 2021

PEER EDUCATION

in: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES, Mustafa KAHYAOĞLU & Safa ACAR, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-28, 2021

Covid-19 ve Stigmatizasyon (Damgalama)

in: COVID-19 PANDEMISI VE HEMŞIRELIK YAKLAŞIMLARI, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.177-194, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals